Örgütsel bağlılık sivil havacılık kabin ekipleri üzerine bir araştırma

Main Article Content

Burcu Arisoy
Emsal Merve Bicer Yumak

Abstract

Örgütlerin amaçlarına ulaşmasında en önemli etken, yapılan işin kalitesidir. Bir işin kalitesi de insan faktörüne bağlıdır. Bu nedenle, örgütler amaçlarını gerçekleştirmek için insan kaynağına sürekli yatırım yapmalı ve örgüt bünyesinde tutmaya çalışmalıdır; yani çalışanların örgüte olan bağlılıklarını artırmalıdırlar. Çalışan memnuniyeti ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik yapılan araştırmalarda, memnuniyetin örgütsel bağlılık boyutları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmaların ortak sonucuna göre; genel olarak çalışan memnuniyeti ve örgütsel bağlılık arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, havacılık sektöründeki çalışanların memnuniyetlerinin artmasıyla çalışanların örgüte karşı bir bağlılık duyacağı ve bunun sonucunda müşterilere daha kaliteli hizmet verileceği varsayılmıştır. Sivil havacılık sektöründe kabin ekipleri, her havayolu şirketinin ön hattını temsil etmekte ve hizmet kalitesinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle örgütsel bağlılık her organizasyon için yaşamsal bir öneme sahip olmaktadır. Bu araştırma, bir havayolu şirketinden rasgele seçilmiş 100 kabin görevlisinin, bağlı olduğu şirkette çalışmaktan ne derece memnun olduğunu ve bu memnuniyetinin ya da memnuniyetsizliğinin hangi faktörlere bağlı olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda yaş, cinsiyet, medeni durum, deneyim (görev süresi), eğitim durumu gibi bazı demografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi de araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Bu bağlamda, çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, örgütsel bağlılığa ilişkin kavramsal çerçeve sunulmuş ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler literatüre uyumlu bir şekilde ifade edilmiştir. İkinci bölümde ise araştırma bulguları ve bu bulgulara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Kabin görevlilerinin örgütsel bağlılık düzeylerinin çeşitli boyutlarının, yaş, cinsiyet, görev süreleri, bulundukları pozisyon ve eğitim durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Kabin ekiplerinin çalışan memnuniyeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sivil havacılık sektöründe yer alan örgütlerin çalışan memnuniyeti ve bağlılıklarını arttırmaya yönelik uygulamalar tavsiye edilmektedir. Örgütsel bağlılık kavramı gelecek yıllar içinde örgütler açısından önemi koruyacaktır.


Anahtar Kelimeler: Çalışan Bağlılığı; Çalışan Memnuniyeti, Kabin ekibi; Örgütsel Bağlılık, Sivil Havacılık

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Arisoy, B., & Bicer Yumak , E. M. . (2020). Örgütsel bağlılık sivil havacılık kabin ekipleri üzerine bir araştırma. International Journal of New Trends in Social Sciences, 4(2), 94–104. https://doi.org/10.18844/ijntss.v4i2.5572
Section
Articles